V NAMU vyšlo: Eva Machková a kol.: Dramatické metody ve vyučování

Dramatické metody jsou jedním ze způsobů, jak obohatit školní výuku a nabídnout alternativu k frontálnímu vyučování, z mnoha stran kritizovanému, leč stále přežívajícímu. V Nakladatelství AMU proto právě vychází rozsáhlá publikace Evy Machkové a kolektivu více než dvaceti praktikujících lektorů, která může být pedagogům zdrojem konkrétních cvičení i inspirací k rozvíjení vlastních nápadů.

Kniha je zásobárnou konkrétních příkladů využití principu dramatické výchovy ve výuce, které autoři sami ozkoušeli v praxi. Rozdělena je do tří částí. První část se věnuje práci s dětmi v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ, druhá se soustředí na druhý stupeň a střední školy a část závěrečná ilustruje možnosti užití dramatické výchovy při výuce jazyků. Jak upozorňuje autorský kolektiv v úvodu knihy, dramatickým metodám se lépe daří v humanitních než přírodních vědách, a nezastírají, že jsou ve vyučovací látce fakta, která lze poznávat jen jinými metodami, jako je výklad, hledání informací či experiment. Současně ale většina látek má i svou stránku lidskou – sama evoluční teorie sotva může být přímo látkou dramaticky zpracovatelnou, ale život Darwina, jeho životní záměry a plány, jeho bádání a závěry ano. Dramatické metody tak lze využít jako hlavní metodu výuky a stejně tak v kombinaci s jinými přístupy například jako motivaci na začátku hodiny nebo uprostřed výkladu k jeho oživení nebo rozvedení klíčového tématu.

Dramatické metody vnášejí do škály aktivních metod vyučování principy, které v jiné oblasti lidského vědění a konání nenajdete. Je to poznávání na vlastní kůži, hráč, žák, člověk se stává sám sobě nástrojem poznávání, když „vstoupí do bot druhého“, jak říkají Angličané; poznání nezískává jen myšlením, čtením, nasloucháním a mechanickým zapamatováním, ale zejména prožitkem a cítěním, které vznikají jeho vlastním jednáním. Vytváří situace, tj. navazuje vztahy, cílevědomě jedná, a poznává tak druhého člověka, jeho zájmy, postoje, prožitky. Navíc se toto vše děje ve fikci, „jako“, což umožňuje, aby hráč byl kýmkoli a čímkoli – lovcem mamutů, Sókratem, středověkým rytířem, stejně jako hadovkou smrdutou nebo Řehořem Samsou. Může vstoupit do kterékoli doby a místa, prožít kus života v pravěku i v daleké budoucnosti, na Zemi i ve vesmíru, v pohádce i v reálné současnosti. Okruh témat je tedy neobyčejně široký, dá se říct, že nekonečný,“ píší autoři v úvodu knihy.

Eva Machková se od šedesátých let systematicky věnuje budování základny české dramatické výchovy organizačně (přehlídky dětských souborů) a také publikační i vzdělávací činností. Vychovala a inspirovala řadu odborníků – teoretiků, metodiků i praktiků, vedoucích souborů a učitelů LŠU/ZUŠ. Před rokem 1989 působila jako odborná metodická pracovnice Ústavu pro kulturně výchovnou činnost (dnešní NIPOS – ARTAMA). V roce 1992 pak založila katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze a první tři roky ji vedla, dodnes zde vyučuje a v roce 2014 byla jmenována profesorkou. Vydala řadu metodických publikací k dramatické výchově, velká část z nich vyšla v Nakladatelství AMU.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz

21. únor 2023

.