Oddělení zajišťování kvality

Organizační a personální zajištění
Oddělení kvality AMU

Oddělení kvality na AMU

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

Odborná garantka kvality

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz
Telefon: 234 244 290

Konzultační hodiny:
Po předchozí telefonické či písemné domluvě.
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Poláček

Projektový manažer kvality

E-mail: jaroslav.polacek@amu.cz
Telefon: ['+420732806898']
Detail osoby
FOTO Mgr. Jaroslav POLÁČEK

Pavla Procházková, DiS.

Referent zajišťování kvality

E-mail: pavla.prochazkova@amu.cz
Telefon: 234 244 512
Detail osoby
Bez obrázku


Fakultní koordinátoři FAMU

Monika Janovská

Metodik kvality FAMU

E-mail: monika.janovska@famu.cz
Telefon: 234 244 365
Detail osoby
Bez obrázku

Ing. Lenka Řápková

Administrátor kvality FAMU

E-mail: lenka.rapkova@famu.cz
Telefon: 234 244 356
Detail osoby
Bez obrázku


Fakultní koordinátoři DAMU

MgA. Tereza Došlová

Metodik kvality DAMU

E-mail: tereza.doslova@damu.cz
Detail osoby
FOTO MgA. Tereza DOŠLOVÁ


Fakultní koordinátoři HAMU

Mgr. Libuše Hronková

Metodik kvality HAMU

E-mail: libuse.hronkova@hamu.cz
Detail osoby
FOTO Mgr. Libuše HRONKOVÁ

Ing. Eva Zamouřilová

Administrátor kvality HAMU

E-mail: eva.zamourilova@hamu.cz
Telefon: 234 244 117
Detail osoby
FOTO Ing. Eva ZAMOUŘILOVÁ


WEB ODDĚLENÍ KVALITY

Web pro tvorbu akreditačních spisů


Oddělení kvality AMU poskytuje fakultám komplexní metodické vedení a podporu v oblasti akreditačních procesů a procesů vnitřního hodnocení činností AMU, a to jednak přímou komunikací a školeními, jednak průběžnou aktualizací metodických webových stránek a interních předpisů.
Rozdělení činností mezi rektorátem a fakultami je nastaveno tak, aby většina hodnotících procesů probíhala přímo na fakultách s porozuměním pro jejich specifika, zároveň však v souladu s principy celoškolního systému zajišťování kvality.
Text níže shrnuje, jak jsou jednotlivé činnosti mezi mezi pracovníky oddělení rozděleny a jakou konkrétní pomoc od nich mohou orgány i ostatní pracovníci fakult i rektorátu očekávat, a v jakých oblastech.

Rektorát AMU

 • Odborná garantka kvality AMU

  • sleduje vnější legislativu v oblasti akreditací a zajišťování kvality
  • podílí se na vytváření vnitřní legislativy AMU v oblasti akreditací a zajišťování kvality
  • poskytuje komplexní metodické vedení a poradenství fakultním metodikům a referentkám kvality
  • koncipuje školení akademických i administrativních pracovníků fakult v oblasti akreditací a v oblasti vnitřního hodnocení
  • spravuje a aktualizuje interní metodické webové stránky pro potřeby fakult
  • ve spolupráci s prorektorem pro zajišťování kvality připravuje materiály pro Radu pro vnitřní hodnocení
  • navrhuje a podílí se na provádění analýz činností AMU, a to ve zejména ve spolupráci s PC AMU
  • podílí se na vytváření Zprávy o vnitřním hodnocení AMU a každoročních dodatků k této zprávě
  • podílí se na přípravě žádosti o institucionální akreditaci
  • podílí se na případných dalších externích hodnotících procesech, které AMU uskutečňuje
 • Referentka kvality AMU
  • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady pro vnitřní hodnocení AMU
  • finalizuje akreditační spisy studijních programů schválené Radou pro vnitřní hodnocení a předává je NAU
  • připravuje dílčí podklady pro vnitřní hodnocení studijních programů
  • připravuje podklady pro Zprávu o vnitřním hodnocení, resp.  každoroční dodatky, a pro žádost o institucionální akreditaci
  • v rámci webu AMU spravuje internetové stránky Oddělení kvality AMU a Rady pro vnitřní hodnocení
  • spravuje celoškolní harmonogram akreditačních a vnitřně-hodnotících procesů
  • spravuje archiv veškerých dokumentů týkajících se akreditací a vnitřního hodnocení (finální verze akreditačních spisů, rozhodnutí NAU, zápisy z jednání RVH a KVH, souhrnné zprávy KVH, závěrečné zprávy z vnitřních hodnocení ...)

Fakulty AMU

 • Metodik kvality fakulty
  • poskytuje metodickou podporu  garantům studijních programů, vedoucím kateder a referentům kateder při přípravě akreditačních spisů
  • spravuje harmonogram akreditací fakulty a s dostatečným předstihem informuje děkana, garanty SP a vedoucí kateder o končících akreditacích
  • provádí finální obsahovou i formální kontrolu spisů před předložením děkanovi
  • spolupracuje s Komisí pro vnitřní hodnocení, resp. předsedou KVH
  • podílí se na vytváření harmonogramu vnitřního hodnocení studijních programů a na přípravě podkladů
  • úzce spolupracuje s pracovní skupinou pro vnitřní hodnocení studijního programu a poskytuje jí metodickou podporu
  • finalizuje závěrečnou zprávu z vnitřního hodnocení studijního programu
 • Referentka kvality fakulty
  • poskytuje součinnost katedrám při každoročním sebehodnocení studijních programů
  • poskytuje potřebnou administrativní a organizační podporu vnitřnímu hodnocení studijních programů, včetně přípravy podkladů
  • spravuje harmonogram vnitřních hodnocení studijních programů fakulty
  • podílí se na finalizaci závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení studijního programu organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro vnitřní hodnocení
  • podílí se na finalizaci souhrnné zprávy Komise pro vnitřní hodnocení fakulty
  • spravuje archiv fakultních dokumentů týkajících se akreditací, sebehodnocení  a vnitřního hodnocení (včetně jejich vkládání do KOSu)
  • spravuje internetové stránky fakultní Komise pro vnitřní hodnocení
  • podle pokynů děkana se podílí na přípravě výroční zprávy o činnosti fakulty, zejména při zpracování údajů ze sebehodnocení studijních programů

.