ODDĚLENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Oddělení kvality na AMU

doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Místopředsedkyně RVH a metodička kvality AMU Telefon: 234 244 595 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické či písemné domluvě. Detail osoby
Foto

Pavla PROCHÁZKOVÁ, DiS.

Referentka kvality Telefon: 234 244 512 Detail osoby
Foto

Mgr. Libuše HRONKOVÁ

Studijní metodička rektorátu Detail osoby
Foto

Fakultní koordinátoři FAMU

Monika JANOVSKÁ

Metodička akreditací FAMU Telefon: 234 244 365 Detail osoby
Foto

Ing. Lenka ŘÁPKOVÁ

Referentka kvality FAMU Telefon: 234 244 356 Detail osoby
Foto

Fakultní koordinátoři DAMU

MgA. Tereza DOŠLOVÁ

Metodička akreditací, referentka kvality DAMU Detail osoby
Foto

Fakultní koordinátoři HAMU

Mgr. Libuše HRONKOVÁ

Metodička akreditací HAMU Detail osoby
Foto

MgA. Monika ŠTÚROVÁ

Referentka kvality HAMU Telefon: 234 244 188 Detail osoby
Foto

Oddělení kvality AMU poskytuje fakultám komplexní metodické vedení a podporu v oblasti akreditačních procesů a procesů vnitřního hodnocení činností AMU, a to jednak přímou komunikací a školeními, jednak průběžnou aktualizací metodických webových stránek a interních předpisů.
Rozdělení činností mezi rektorátem a fakultami je nastaveno tak, aby většina hodnotících procesů probíhala přímo na fakultách s porozuměním pro jejich specifika, zároveň však v souladu s principy celoškolního systému zajišťování kvality.
Text níže shrnuje, jak jsou jednotlivé činnosti mezi mezi pracovníky oddělení rozděleny a jakou konkrétní pomoc od nich mohou orgány i ostatní pracovníci fakult i rektorátu očekávat, a v jakých oblastech.

Rektorát AMU

 • Místopředsedkyně RVH a metodička kvality AMU

  • sleduje vnější legislativu v oblasti akreditací a zajišťování kvality
  • poskytuje odbornou podporu v problematice zajišťování kvality na úrovni celé AMU
  • v rámci funkce místopředsedkyně RVH může zastupovat rektorku, podílí se na přípravě zasedání, procesech akreditací a dílčích hodnocení v rámci činnosti RVH
  • podílí se na přípravě podkladů pro monitorovací a obdobné zprávy dle stanovené periodicity
  • podílí se na vytváření Zprávy o vnitřním hodnocení AMU a každoročních dodatků k této zprávě
  • podílí se na přípravě žádosti o institucionální akreditaci
  • podílí se na případných dalších externích hodnotících procesech, které AMU uskutečňuje
 • Referent/ka kvality AMU
  • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady pro vnitřní hodnocení AMU
  • zabezpečuje povinnost AMU informovat NAU o změnách při uskutečňování akreditačních činností
  • eviduje a aktualizuje informace o studijních programech v KOS
  • připravuje dílčí podklady pro vnitřní hodnocení studijních programů
  • připravuje podklady pro Zprávu o vnitřním hodnocení, resp.  každoroční dodatky, a pro žádost o institucionální akreditaci
  • v rámci webu AMU spravuje internetové stránky Oddělení kvality AMU a Rady pro vnitřní hodnocení
  • spravuje celoškolní harmonogram akreditačních a vnitřně-hodnotících procesů
  • spravuje archiv veškerých dokumentů týkajících se akreditací a vnitřního hodnocení (finální verze akreditačních spisů, rozhodnutí NAU, zápisy z jednání RVH a KVH, souhrnné zprávy KVH, závěrečné zprávy z vnitřních hodnocení ...)
 • Studijní metodik/čka AMU
  • podílí se na koordinaci studijní a akreditační agendy na AMU
  • shromažďuje a vyhodnocuje požadavky fakult v oblasti studijní agendy a akreditací
  • podílí se na komunikaci a realizaci navržených změn ve studijní agendě ve spolupráci s prorektorem a PC AMU
  • podílí se na přípravě fakultních akreditačních spisů

Fakulty AMU

 • Metodik/čka kvality fakulty
  • poskytuje metodickou podporu  garantům studijních programů, vedoucím kateder a referentům kateder při přípravě akreditačních spisů
  • spravuje harmonogram akreditací fakulty a s dostatečným předstihem informuje děkana, garanty SP a vedoucí kateder o končících akreditacích
  • provádí finální obsahovou i formální kontrolu spisů před předložením děkanovi
  • spolupracuje s Komisí pro vnitřní hodnocení, resp. předsedou KVH
  • podílí se na vytváření harmonogramu vnitřního hodnocení studijních programů a na přípravě podkladů
  • úzce spolupracuje s pracovní skupinou pro vnitřní hodnocení studijního programu a poskytuje jí metodickou podporu
  • finalizuje závěrečnou zprávu z vnitřního hodnocení studijního programu
 • Referent/ka kvality fakulty
  • poskytuje součinnost katedrám při každoročním sebehodnocení studijních programů
  • poskytuje potřebnou administrativní a organizační podporu vnitřnímu hodnocení studijních programů, včetně přípravy podkladů
  • spravuje harmonogram vnitřních hodnocení studijních programů fakulty
  • podílí se na finalizaci závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení studijního programu organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro vnitřní hodnocení
  • podílí se na finalizaci souhrnné zprávy Komise pro vnitřní hodnocení fakulty
  • spravuje archiv fakultních dokumentů týkajících se akreditací, sebehodnocení  a vnitřního hodnocení (včetně jejich vkládání do KOSu)
  • spravuje internetové stránky fakultní Komise pro vnitřní hodnocení
  • podle pokynů děkana se podílí na přípravě výroční zprávy o činnosti fakulty, zejména při zpracování údajů ze sebehodnocení studijních programů