BOARD OF TRUSTEES

 

COMPOSITION OF THE AMU BOARD OF TRUSTEES

Ing. Petr Hejma (chair)

Ing. Marie Bílková (deputy chair)
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (deputy chair)

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Ing. Dana Brandenburg
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
PhDr. Josef Havel, CSc.
Ing. arch. Jan Kasl
PhDr. Petr Kolář
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Mgr. Jan Maxa
Ing. Pavel Racocha
Ing. Dana Syrová
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.