Board of Trustees

COMPOSITION OF THE AMU BOARD OF TRUSTEES

Ing. Petr Hejma (chair)

Ing. Marie Bílková (deputy chair)
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (deputy chair)

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Mgr. Martin Baxa
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
PhDr. Josef Havel, CSc.
Ing. arch. Jan Kasl
PhDr. Petr Kolář
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Mgr. Jan Maxa
Ing. Dana Petrová
Ing. Pavel Racocha
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.


.