Centralizované rozvojové projekty AMU 2021

Na základě vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 ze strany MŠMT se Akademie múzických umění v Praze v roce 2021 zapojila do řešení deseti centralizovaných rozvojových projektů celkem za 6 647 tis. Kč.

Cílem Centralizovaného rozvojového programu bylo přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Plánem realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2021 a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

Veřejné vysoké školy soutěžily o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2021 bylo stanoveno 8 tematických okruhů, přičemž AMU realizovala projekty v rámci šesti z nich (podrobněji viz níže u každého projektu).

Věcné hodnocení předložených žádostí provedla Rada programů, složená ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol.

PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH NA AMU V ROCE 2021

1. Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

 • tematické zaměření a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Univerzita Karlova
 • řešitel dílčí části za AMU - prof. Mgr. Jan Hančil
 • finanční alokace 700 tis. Kč

2. Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

 • tematické zaměření c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Masarykova univerzita
 • řešitelka dílčí části za AMU - doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
 • finanční alokace 400 tis. Kč

3. Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

 • tematické zaměření a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Západočeská univerzita v Plzni
 • řešitelka dílčí části za AMU - doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
 • finanční alokace 935 tis. Kč

4. Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách

 • tematické zaměření e) rozvoj internacionalizace vysokých škol
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Univerzita Hradec Králové
 • řešitel dílčí části za AMU - PhDr. Ingeborg Radok Žádná / prof. Mgr. Jan Hančil
 • finanční alokace 364 tis. Kč

5. Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe

 • tematické zaměření e) rozvoj internacionalizace vysokých škol
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Západočeská univerzita v Plzni
 • řešitelka dílčí části za AMU - PhDr. Ingeborg Radok Žádná
 • finanční alokace 330 tis. Kč

6. Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)

 • tematické zaměření f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Vysoké učení technické v Brně
 • řešitelka dílčí části za AMU - Mgr. Helena Bendová
 • finanční alokace 350 tis. Kč

7. Festivaly a přehlídky - prostředek zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění

 • tematické zaměření g) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • finanční alokace 2 310 tis. Kč
 • řešitel dílčí části za AMU - prof. Vlastimil Mareš

8. Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

 • tematické zaměření b) elektronizace správní agendy vysoké školy
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Masarykova univerzita
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav Obadálek
 • finanční alokace 188 tis. Kč

9. Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

 • tematické zaměření f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – České vysoké učení technické v Praze
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav Obadálek
 • finanční alokace 570 tis. Kč (z toho 470 tis. Kč kapitálové finanční prostředky)

10. Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

 • tematické zaměření f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy
 • AMU spoluřešitel, koordinující VŠ – Masarykova univerzita
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav Obadálek
 • finanční alokace 500 tis. Kč