Česká tvorba pro dětský sbor

Louženský, Petr

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945

Bulínová, Karolína

Tanec v českém hraném filmu 1898-1993

Lidová, Klára

Pozdní skladby Mortona Feldmana

Zvěřina, Petr

Hercova cesta / O herecké technice

Michail Čechov

O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům

Jaroslav Tůma

Digitální technologie v hudební tvorbě pro akustické nástroje

Jakub Rataj, Gilberto Agostinho

Člověk v situaci

Jan Císař

Divadelním ředitelem 1945–1950. Jiří Frejka na Vinohradech

Zuzana Sílová a Pavel Bár

Hudební divadlo Karlín. Od varieté k muzikálu

Pavel Bár

Jan Němec. Enfant terrible forever. Díl II. 1975 - 2016

Jan Bernard

Divadlo a interakce X.

Miloslav Klíma a kol.

Obraz a diseminace: Za novou historii pro fotografii

Geoffrey Batchen, Tomáš Dvořák, Michal Šimůnek

Významní harfisté 20. století

Brateljevic, Ana

Hudební a mimohudební prvky vč. audiovizuálních v hudbě pro bicí nástroje ve 20. a 21. století

Sokolov, Oleg

Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století

Hruška, Viktor

K otázkám hudebních pořadů v ČT II

Brettlová, Barbora

Literární dílo G. Angioliniho a J.-G. Noverra v kontextu 18. století

Dotlačilová, Petra

Schweitzerovo interpretační pojetí varhanních skladeb J. S. Bacha ve srovnání se současnou praxí

Hradecká, Michelle

Herecká propedeutika

Jan Hančil & Hana Malaníková

Český současný tanec v devadesátých lete ch 20.století

Opavská, Andrea

Historie interpretace a poznání evropské hudby v Japonsku

Keiko, Michiyo

Interpretace renesanční loutnové hudby n a kytaru John Dowland a jeho fantazie pro sólo loutnu

Vacík, Patrick

Isang Yun a jeho skladby pro hoboj

Moťková, Kamila

Metodika hry na trombon pro začátečníky

Moťka, Lukáš

Moderní (digitální) formy distribuce hud by a úloha sociálních sítí

Pražáková, Eliška

Rejchovo pojetí nauky o kontrapunktu v k ontextu této hudebně teoretické disciplíny

Havlíček, Vít

Sólo pre flautu v tvorbe českých a slove nských autorov po roku 1989

Bandúrová, Zuzana

Tanec v současné izraelské společnosti

Indráková, Tereza

Tektonika hudby 20. a 21. století z pohledu komplexní analýzy hudební struktury

Krejča, Tomáš

Vliv synestezií na kompoziční myšlení

Bartošík, Zdeněk

Hudební soutěže jako inspirační a rozvojový prvek interpretace 20. století

Lahodná, Jana

Klavírní dílo Viktora Kalabise

Kollert, Jiří

Metodika ruských etud

Böhmová, Veronika

Miloslav Kabeláč - kompletní klavírní tvorba a komorní díla pro smyčcové nástroje a klavír

Bartoš, Jan

Moderní režijní interpretace opery v polovině 20. století

Otava, Martin

Polyfonie v dílech J. B. Foerstra a jeho současníků

Židek, Tomáš

Schopnosti těla v choreografii

Puchowska, Sara Maria

Švec, Mlynářská a Ruchadlo, motivy práce a řemesel v českém lidovém tanci

Fričová, Marie

Tanec v současné japonské společnosti

Hayashi, Lucie

Violoncellové koncerty Antonína Dvořáka

Jamník, Tomáš

Vliv reprodukce sluchátek a reproduktorů na mix klasické hudby

Hadraba, Jakub

Capoeira

Slezáková, Kristýna

Česko francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu

Vizváry, Radim

Hudební čas - jeho odklon od času fyzikálního

Oplištilová, Iva

Neskorý štýl Carla Nielsena v tvorbe pre flautu

Pingitzer, Simona

Poruchy přijmu potravy u tanečníků

Mikysková, Barbara

Teoretické základy varhanní interpretace

Dvořáková, Jiřina

Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945

Čechová Sítková, Linda

Vliv nových nástrojových možností na skladatelské myšlení

Krejčík, Jan

Vývoj interpretačních hudebních škol od 18. st. po současnost - lesní roh v Čechách, Německu a Francii

Švadlenková, Jana

Akustická ekologie a soundscape v kontextu multimédií

Trojan, Jan

Chromatizace žesťových hudebních nástrojů v 1. pol. 19. st., nástroje opatřené klapkovým mechanismem

Rouček, Jaroslav

Houslový koncert L. van Beethovena a jeho interpretace

Štajnochrová, Adéla

Hudba v českém hraném filmu kompoziční postupy skladatelů české film ové hudby

Dušek, Jan

Osobnosti "Nové hudby" v Praze na přelomu 50. a 60. let 20. století.

Rybář, Jan

Otevřená kompoziční tvorba neomezené možnosti inspirace za pomoci počítače

Kadeřábek, Jiří

Příprava instrumentalisty z psycho-fyziologického hlediska

Němcová, Marta

Filosofický postulát o významu hereckého umění 20. století

Hlava, Nina

Interpretace vrcholných klarinetových koncertů 20. st. v jejich estetické jedinečnosti i proměnlivosti

Venyš, Irvin

Repertoár pro sólový fagot bez doprovodu a jeho interpretační specifika

Vonášek, Václav

Soudobá česká hudba pro cembalo

Knoblochová, Monika

Techné a poiésis v choreografické tvorbě

Dukić, Ivana

Alžbětinská virginalová hudba se zaměřením na variace na lidové písně

Ponicová, Zora

Autentická interpretace barokní varhanní hudby: Josef Seger a jihoněmecká škola

Kohout, Pavel

ELYSIUM - koncert pro klavír a symfonický orchestr

Hejnar, Robert

Hudebně teoretická východiska nechorálních skladeb pro klávesové nástroje v 17. stol.

Vendl, Lukáš

Klarinet v dílech Johannesa Brahmse

Soukalová Váchová, Kateřina

Klarinet v polaritě žánrových pestrostí a technologických proměn 20. století

Pařík, Jan

Klavírní dílo Klementa Slavického

Kasík, Martin

Reprezentativní díla soudobé evropské skladatelské tvorby pro sólové bicí nástroje

Mazourová, Markéta

Sólový nástroj a orchestr (se zvláštním zřetelem ke klávesovým nástrojům)

Hejnar, Robert

Světelný a zvukový design v choreografii 20. století

Ondrašíková, Věra

Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století

Blahunek, Václav

Tanec v díle Bohuslava Martinů

Dercsényiová, Lucie

Významná díla houslové literatury 2. pol. 20. a počátku 21. století

Veverková, Anna

Albaribarisopten pro saxofonové kvarteto; Re: pro symfonický orchestr

Štědroň, Miloš

Barva a souzvuk

Mrkvička, Luboš

Barva zvuku a její úloha ve výstavbě hudební skladby

Hořínka, Slavomír

Bohuslav Martinů: Fantazie a Tosccata a Sonáta č. 1

Kahánek, Ivo

Dechové nástroje moderního symfonického orchestru

Hybler, Martin

For 27 Musicians; Trio Část A; Triple Concerto Část III

Mrkvička, Luboš

Instrumentace - zvukový ideál i výraz doby

Štědroň, Miloš

Jiří Kylián sonda do choreografického procesu

Němečková, Elvíra

KRAJINA MILOST; prostorová symfonie podle básní J. J. Víchy

Pálka, Tomáš

Outsider Bohém, příběh pro fagot a komorní orchestr; Vzdušný palác pro velký symfonický orchestr; Oligarcha globalizátor

Hybler, Martin

Prostor a tektonika v hudební kompozici

Pálka, Tomáš

Tanec a struktura

Klívarová, Daniela

Výchova k herectví a mimickému divadlu

Sochor, Martin

Barokní afektová teorie

Georgieva Ivanova, Sylvia

Češi v ruské hudební kultuře

Grokhovskiy, Viacheslav

Dramatická účinnost soudobých kompozičních postupů v současné opeře

Ivanovič, Marko

Klavírní tvorba Josefa Suka a její interpretace

Týmlová, Markéta

Nový mim. Mimické divadlo současnosti

Halaš, Adam

Práce na rozvoji talentu interpreta - klavíristy

Tichá, Libuše

Sólová a komorní klarientová tvorba Františka Vincence Kramáře

Mach, Jan

Inprovizační postupy a metody v tanci

Eliášová, Bohumíra

Josef Klička a jeho varhanní dílo

Rajnoha, Petr

KINKO HONKJOKU Význam témbru pro hudební strukturu

Bidlo, David

Kompletní sólové a komorní kllavírní dílo Leoše Janáčka

Pěchočová, Jaroslava

Koncertní tvorba J. A. Bendy (se zaměřením na cembalové koncerty)

Keglerová, Edita

Symfonie Jana Hanuše v hudebních souvislostech 2. pol. 20. století

Valášek, Marek

Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Rataj, Michal

K interpretaci skladeb J. S. Bacha na moderní klavír

Bartáková Vlachová, Andrea

Lesní roh v Čechách 1680 - 1830

Divoký, Zdeněk

Techniky a výrazové prostředky klarinetu používané v současné hudbě.

Dohnal, Karel

Vývoj skladatelské techniky Witolda Lutosławského a její přínos k vývoji hudební řeči druhé poloviny 20. století

Načevski, Goran